Začínáme konstruovat 2. díl

Tvorba sestav

Ahoj u dalšího dílu. Dnes použijeme naše profily vytvořené minule a složíme si z nich základ pro naší kárku

Vytvoření sestavy

Otevřeme Solid edge a vytvoříme novou sestavu

Pro práci se sestavou je nutné sestavu ihned uložit

Název sestavy volíme smysluplně s ohledem na budoucí výkresy. Já pro své projekty používám jednotný systém číslování výkresů:

xxx_20xx_x,x

První 3 číslice jsou čísla projektu

další 3 číslice jsou rok ve kterém projekt vznikl

poslední dvojčíslí značí číslo sestavy/podsestavy a za desetinou čárkou je číslo součásti

takže strom výkresů může vypadat následovně

X01_2019 - číslo hlavní sestavy

x01_2019_1,0 (2,0; 3,0; 4,0 …) - čísla podsestav

x01_2019_1,1 -(1,2; 1,3; 1,4 …) - čísla součástí spadající do podsestavy 1,0 

Naše první sestava (bude podsestavou celé kárky) se tedy bude jmenovat x01_2019_1,0


Na naší pracovní ploše sestavy ještě nic nemáme. Proto musíme vložit první profil, ke kterému budeme následně přikládat další.

V levé části obrazovky vybereme ve stromu projektu profil EN10219 - 30x30x3 - 1000 a pomocí uchopení myši (nebo dvojklikem) jej vložíme na pracovní plochu

Profil se automaticky vložil do souřadného systému ve kterém byl vytvořen. 

Nyní si řekneme něco málo k vazbám. Vazby slouží pro upevnění tělesa k jinému a nebo pro jeho umístění v prostoru tak, aby nebylo možné s ním pohybovat, případně aby se pohybovalo pouze směry, které chceme.

Pokud klikneme na správce vazeb, můžeme vidět, že naše první těleso má pevnou vazbu k základním rovinám. Je to vhodné pro to, abychom k němu mohli vazbit další tělesa a stále jsme měli stejně orientovaný souřadný systém.

Ze seznamu v levé straně přetáhneme na pracovní plochu další profil EN10219 30x30x3 - 800

Automaticky se spustí plovoucí okno pro vytváření vazeb. Pro jeho vyvolání v případě potřeby stačí stisknout příkaz Sestavit

Ze seznamu vybereme požadovaný typ vazby. Dnes se naučíme pouze tři druhy. Souhlasně, proti sobě a spojit. V dalších dílech vyzkoušíme další a i složitější možnosti vazbení.

Nyní vybereme typ vazby souhlasně.

Klikneme levým tlačítkem na horní plochu aktivního profilu

Klikneme levým tlačítkem na horní plochu prvně vloženého profilu

Oba profily se zarovnali horními stranami do rovnoběžné polohy. Pokud si natočíme pohled na Přední, můžeme vidět jak jsou profily v rovnoběžné poloze. Tlačítkem obrátit je možné změnit polohu těles. Vyzkoušejte si to, ale vraťte vazbu tak, aby byly oba profily rovnoběžné horními plochami.

Opět vybereme typ vazby a to Proti sobě

Levým tlačítkem myši vybereme zkosenou plochu aktivního profilu

Levým tlačítkem myši vybereme zkosenou plochu druhého profilu. 

Oba profily se zarovnali 45° úkosem k sobě. nyní tedy svírají úhel 90°. Pohledem shora můžete ověřit jejich polohu

Poslední vazbou kterou dokončíme uložení těchto dvou součástí je vazba Spojit.  

Klikneme levým tlačítkem myši na vnější hranu aktivního profilu

Klikneme levým tlačítkem myši boční vnější hranu druhého profilu

Obě součásti jsou nyní pevně spojeny do pravého úhle

Pevné spojení je možné vyzkoušet příkazem Přetáhnout komponentu. Pokud aktivujeme příkaz a klikneme levým tlačítkem na vybranou součást, není možné s ní pohybovat. Pokud by nějaká vazba chyběla, zobrazí se místo kurzoru ruka a je možné pohybovat s tělesem ve volném směru.

Tímto jsme zvládli jednoduchý systém vazeb. V příštích dílech Vás naučím vazby souřadným systémem a vazby pohybujících se mechanismů

Nyní dle postupu, kterým jsme spojili tyto dva profily, spojíme dohromady ještě jeden profil 1000 mm a připojíme poslední profil 800 mm čímž vznikne první část rámu

Na pracovní plochu vložíme jackel délky 740 mm

Pomocí vazby souhlasně jej zarovnáme s horní hranou obdélníkové konstrukce

Pomocí vazby proti sobě jej přikotvíme k vnitřní boční stěně nejdelšího profilu

Nyní pokud zadáme příkaz Přetáhnout komponentu, můžeme s profilem posunovat ze strany na stranu v ose X.

Pomocí vazby proti sobě a příkazu odsazení ukotvíme prostřední profil na střed konstrukce

Zvolíme vazbu proti sobě a levým tlačítkem myši označíme boční stěnu středního profilu

Do políčka odsazení zadáme hodnotu 455, která odpovídá následujícímu vzorci:

(celková šířka 1000 - 60 /2x profil 30/) / 2 - 15 /polovina střední příčky/ = 455

Levým kliknutím označíme vnitřní stěnu protilehlého jackelu vůči příčce (kratší strana konstrukce)

Střední příčka se odsadila 455 mm od stěny. To, že je ve středu můžeme jednoduše zjistit pomocí okótování obou vnitřních prostorů (PMI - Chytrá kóta)

Kóty se ve stromu sestavy automaticky ukládají v záložce PMI, pokud je chceme skrýt, stačí záložku PMI deaktivovat klikem do rámečku s fajfkou)

Na pracovní plochu přetáhneme L profil délky 400 mm

Následujícími vazbami uložíme L profil do roku konstrukce

Proti sobě :

1. označíme průřezovou stranu L profilu (pravý pohled)

2. Označíme horní stranu konstrukce - součásti se zarovnají proti sobě

Souhlasně :

3. Označíme přední stranu L profilu

4. Označíme přední stranu konstrukce

Souhlasně:

5. Označíme levou stranu L profilu

6. Označíme levou stranu konstrukce 

7. L profil se vložil na roh konstrukce

Vložíme druhý L profil na pracovní plochu a stejným způsobem jej přikotvíme na protilehlý roh, kratší strany konstrukce

Bychom nemuseli vazbit znovu další 2 L profily, můžeme využít funkci duplikovat komponentu

levým kliknutím označíme oba L profily (svítí křiklavou zelenou). Výběr potvrdíme kliknutím pravým tlačítkem

Levým tlačítkem označíme profil, ke kterému jsou l Profily vazbeny

Levým tlačítkem klikneme na profil, na kterém chceme vytvořit duplikované profily. Průhlůhledně se zobrazí náhled duplikovaných profilů

Vytvoření pole duplikovaných součástí potvrdíme volbou dokončit.

Námi vytvořenou sestavu uložíme

Ten kdo konstrukci už zná se nyní zeptá proč takovýhle rám netvoříme přes funkci rámové sestavy, kterou Solid edge nabízí. Samozřejmě, je to jednodušší a rychlejší. Přesto mě osobně to nevyhovuje z několika důvodů:

  • Malý počet dílů v základní knihovně, mnoho profilů jsem musel upravovat
  • Celkem nelogické vkládání jednotlivých členů a složitá změna orientace

  • Nutná manuální úprava kusovníků

  • Přejmenovávání prvků

Jelikož konstruuji velmi často a v projektech využívám mnoho různých profilů, mám již dnes vytvořenou vlastní knihovnu základních profilů, které jen upravuji. Mám tak kontrolu nad názvy součástí, vazbami i výkresovou dokumentací. Mě to takto vyhovuje. Spousta lidí mi bude jistě oponovat.

Pokud byste se chtěli zabývat rámovou konstrukcí, můžete si najít videa na Youtube a nebo nahlédnout do nápovědy Solid edge. Někdy v budoucnu se k tomu třeba dostanu a návod sem také vložím, uvidíme. 

Na spodním obrázku můžete vidět rozdíl kusovníku z námi vytvořené sestavy (1) a kusovníku z rámové sestavy vytvořené v SE (2). Názvy součástí je nutné v druhém případě kompletně přepsat.


Správa Vazeb

Kliknutím na příkaz správa vazeb je možné vyvolat tabulku s kompletním seznamem vazeb v sestavě.

Pokud by se Vám nějaká vazba nepovedla je možné ji například vymazat. Mnohem více se o tomto tématu budeme bavit v souvislosti s vazbami o určitém rozsahu. Tedy tehdy kdy budeme sestavami hýbat.

Sváry

V minulém díle jsem Vám slíbil, že se podíváme také na tvorbu svárů.

Pro běžné účely není třeba sváry modelovat, jelikož na výkresech se sváry pouze kótují ale nekreslí. Proto Sváry využijeme pouze:

  •  pokud potřebujeme dělat simulaci pevnosti
  •  pokud si zákazník přeje vidět model svařované konstrukce

  •  pokud by hrozilo, že nám někde svár bude překážet 

První je nutné si naší sestavu uložit jako novou, abychom si ji nezničili. Nebudeme se nadále zabývat svařovanou sestavou a budeme dále pracovat v normální ISO sestavě.

Kopii sestavy si pojmenujeme dle libosti, je to jen test

Otevřeme sestavu a na kartě prvky stiskneme ikonu Svařenec

Označíme sestavu jako svařenec a potvrdíme OK

Vybereme volbu koutový svár a klineme na ikonku přidat

zapíšeme parametry sváru a3 a značku pro koutový svár

levým tlačítkem klikneme na jeden spodní jackel a posléze na druhý a volbu potvrdíme pravým tlačítkem myši.

Levým tlačítkem myši označíme jeden a druhý L profil a volbu potvrdíme pravým tlačítkem

Stiskneme tlačítko náhled

Vytvořil se nám svár, pokud ho takto chceme vytvořit potvrdíme volbu tlačítkem dokončit

Nyní vytvoříme V svár z druhé strany

Na kartě vybereme položku výplňový svár

V tabulce zadáme parametry sváru s2 a značku pro výplňový svár 

Levým tlačítkem myši klikneme na spodní jackel a volbu potvrdíme pravým tlačítkem myši

Levým tlačítkem myši klikneme na spodní plochu V profilu a volbu potvrdíme pravým tlačítkem myši

Levým tlačítkem myši klikneme na horní hranu L profilu, kde bude vrchní hrana sváru a volbu potvrdíme pravým tlačítkem myši

Levým tlačítkem myši klikneme na spodní hranu, kde bude svár končit a volbu potvrdíme pravým tlačítkem myši

Klikneme na ikonku náhled a pokud jsme se svárem spokojeni tak stiskneme tlačítko dokončit

Takto je možné vytvořit sváry na celé sestavě. V současné době není třeba se s tím zabývat a v dalším dílu se vrátíme k naší skládané sestavě. Sváry jí označíme až na výkresové dokumentaci

Druhý díl máme u konce. Věřím, že Vám přinesl radost z pokroku v našem projektu. Pochlubte se do mejllu, či komentářů na Linkedinu, Facebooku, Instagramu.

Příště se zaměříme na díry a závity a vytvoříme bočnice a podlahu do naší kárky. Ukážeme si funkce pole a vložíme stažené součásti do sestavy. 

Kreslení zdar Jarda