Začínáme konstruovat 1. díl

Tvorba skic a vytažení tělesa.

V úvodním dílu jsme se seznámili se záměrem celého projektu, proto se bez zbytečných řečí pustíme hned do práce.

Dnes se naučíte:

Cílem dnešní lekce bude vytvořit 4 různé součásti, které v další lekci budou tvořit základní sestavu rámu naší kárky.

Rám bude mít půdorys 1000x800 mm, což by mělo stačit, aby jste si na zahrádku odvezli basu svého oblíbeného pivka, případně svezli děcka. Pokud má někdo ambice vozit tchýni, doporučuji zvětšit půdorys kárky a rozhodně předimenzovat průřez profilů.

3x jackel EN10219 30x30x3 (délka 1000, 800, 740)

1x L profil EN10162 50x3 (délka 400)


Začneme tím, že vytvoříme novou metrickou součást ISO

Zobrazí se nám základní okno pro tvorbu těles. 

Nahoře můžeme vidět záložku s názvem součásti. V případě několika otevřených oken pak můžeme na jednotlivá tělesa nebo sestavy přepínat pomocí těchto záložek.

V pravé části je strom položek v součásti. Při sestavě zde uvidíme jednotlivé podsestavy či součásti.

Uprostřed je souřadnicový systém

A dole vpravo je krychle pro otáčení pohledů. 

Úplně nahoře je menu s výběrem voleb

Klikneme na pravou stranu krychle pro natáčení pohledů, abychom čelo tělesa kreslili zprava. Je to důležité pro pozdější tvorbu výkresů, to si ještě připomeneme.

Začneme kreslit první těleso. Budeme vytvářet Jackel 30x30x3 tudíž potřebujeme nakreslit čtverec o rozměru 30x30mm. V menu vybereme volbu obdélník středem

Klikneme levým tlačítkem do středu souřadného systému a táhneme myší do libovolné strany. Začne se nám tvořit obdélník. Takto těleso ponecháme (nikam neklikat !!) a na klávesnici zadáme 3 hlavní údaje o tvaru:

 1. délka první strany - 30 - potvrdíme ENTER
 2. délka druhé strany - 30 - potvrdíme ENTER

 3. úhel natočení vytvořeného čtverce - 0 -potvrdíme ENTER

Povedlo se? Pokud ne zkuste to znovu,

TIP - točením kolečkem myši můžete zvětšovat a zmenšovat pohled na skicu "ZOOM"

Nyní přidáme tělesu kóty. Sice jsme rozměry tělesu již určili, ale při další editaci by se nám mohl tvar rozbít, proto je vhodné zadat kóty a uzamknout je.

Stiskneme příkaz Chytrá kóta

 1. Klikneme levým tlačítkem na jednu stranu čtverce
 2. Klikneme levým tlačítkem na protilehlou stranu čtverce
 3. Táhneme myší dolu a vidíme jak se nám vytváří kóta s hodnotou 30 - potvrdíme kliknutím levým tlačítkem
 4. Zobrazila se nám tabulka pro možnost kóty. Provedeme kontrolu, zda je u kóty uzamčený zámek, čímž je kóta zamčena a není možné, aby se samovolně vlivem jiných vazeb změnila délka strany čtverce
.

Stejný postup opakujeme pro druhou stranu čtverce

Vybereme znovu obdélník středem a z prostředka souřadného systému vytáhneme obdelník libovolného rozměru, který ale musí být menší než námi vytvořený čtverec 30x30.

Nyní okótujeme odsazení obou čtverců od sebe, čímž vytvoříme tloušťku stěny budoucího jackelu

Zvolíme možnost Chytrá kóta:

 1. klikneme levým tlačítkem na jednu stěnu vnitřního obdélníku
 2. klikneme levým tlačítkem na protilehlou stranu většího čtverce
 3. vytáhneme pohybem myší do strany kótu, kterou v okně upravíme na hodnotu 3

Stejný postup opakujeme na druhé straně čtverce. Vznikne nám následující skica průřezu profilem

Nyní máme připravený základ profilu, Jackely ovšem nemají ostré hrany a tak je nutné zaoblit rohy naší skici.

Vybereme příkaz Zaoblení

 1. v tabulce změníme poloměr zaoblení na 3mm
 2. levým tlačítkem klikneme na jednu stranu

 3. levým tlačítkem klikneme na stranu sousedící pravoúhle s první stranou

 4. vytvoří se zaoblení o radiusu 3mm


Stejným způsobem označíme zbylé strany většího čtverce a vytvoříme zaoblení kolem dokola

Pro menší čtverec vytvoříme zaoblení stejným způsobem, pouze změníme poloměr na 2mm

Huráááá a první skica je hotová. Radši jí radostí uložte

Zvolte cestu k uložení ve svém PC a zvolte název součásti

TIP - název součásti volte s ohledem na budoucí kusovník. Všimněte si kusovníku hned v úvodu článku

Napíšeme tedy normované označení Jackelu EN10219 s rozměrem 30x30x3 u této součásti místo délky napíšeme základní profil. Budeme z něj za chvíli vytvářet kopie ostatních profilů různých délek a zkosení. 

Naučíme se otáčet a posunovat objekt na ploše:

 1. k posunutí objektu stiskneme klávesu TAB + kolečko na myši a můžeme myší posunovat do stran
 2. k rotaci s objektem postačí stisknout kolečko myši a pohybovat myší 

Všimněte si krychle s pohledy, jak se otáčí spolu s tělesem.


Jackel 30x30x3 - 1000

Nyní přejdeme v PC do složky s uloženým souborem součásti EN10219 30x30x3 - základní profil

Tento soubor zkopírujeme a vytvořenou kopii přejmenujeme na EN10219 30x30x3 - 1000 - tedy budoucí profil s délkou 1000. Základní profil nám bude sloužit pro možnost vytvoření jakéhokoliv jackelu v budoucnu.

Začneme s vysunováním 3D tělesa z namalované skici

Otevřete si součást EN10219 30x30x3 - 1000 - pozor ať nezměníte základní profil.

Stiskneme příkaz Vysunout - pokud necháme kurzor na tomto příkazu uvidíme i nápovědu.

Objeví se příkazová lišta pro vysunutí. V prvním rozevíracím seznamu vybereme příkaz řetězec

 1. vybereme geometrii vnějšího čtverce - levé tlačítko myši
 2. vybereme geometrii vnitřního čtverce - levé tlačítko myši

 3. myší táhneme do strany a můžeme vidět jak skica získává 3D tvar

 4. Potvrdíme pravým tlačítkem myši a v zobrazeném okně s rozměrem napíšeme požadovanou délku profilu, v našem případě 1000 mm.

Máte radost??? Co by se s tou tyčí dalo dělat co. 

Když tak si vyzkoušejte různé možnosti při vysunování. Vysouvání dvěma směry, vysouvání z plochy atd. 

Nyní si profil uložte.

V následující části si ukážeme odebírání materiálu pomocí příkazu vysunout. Připravíme 45° zkosení na obou stranách jackelu. 

Přepneme na pohled - Horní

Vybereme příkaz čára

Nyní ve čtyřech krocích vytvoříme pravoúhlý trojúhelník s odvěsnami o délce 30 a 30 mm

 1. Kurzorem najedeme na spodní roh jackelu, tento bod se zvýrazní a budeme moci kliknout levým tlačítkem a začít tak odsud kreslit úsečku směrem vzhůru.
 2. myší vytáhneme úsečku směrem vzhůru až k hornímu rohu, opět se zvýrazní připojovací bod, klikneme na něj levým tlačítkem. 

 3. nyní táhneme přímku horizontálně. Stačí vytáhnout část přímky a do políčka s délkou vypsat délku 30 mm, stisknout enter a potvrdit pravý úhel vůči vertikální přímce. Úsečka je hotová, automaticky pokračuje úsečka další. 

 4.  Poslední úsečka tvoří přeponu trojúhelníku. Táhneme ji proto až k prvnímu bodu, kde ji levým tlačítkem přichytíme a dokončíme tak trojúhelník.

Stejným způsobem vytvoříme zrcadlově otočený trojúhelník na protější straně jackelu, ve stejné rovině

Nyní pomocí vysunutí odebereme materiál z jackelu v místě obou trojúhelníků

Stiskneme příkaz vysunutí a označíme postupně jeden a pak druhý trojúhelník, levým kliknutím na geometrii.

Nastává změna, musíme zvolit vysunutí oběma směry a hlavně přepneme ikonu "+" na ikonu               "-" odebrat. Nyní pokud budeme táhnou myší, uvidíme průhledný tvar pro odstranění materiálu

vysunutí potvrdíme pravým tlačítkem a můžeme se kochat z výsledku, který ihned raději uložíme.


Jackel 30x30x3 - 800

Přejdeme do složky s uloženým souborem a vytvoříme jeho kopii, kterou pojmenujeme EN10219 - 30x30x3 - 800. Tímto vytvoříme druhou součást, která je stejná jako jackel s délkou 1000.

Otevřeme si námi nově vytvořený jackel s délkou 800, který má zatím délku 1000, jelikož je kopií původního jackelu. Proto mu délku jednoduše upravíme

Klikneme levým tlačítkem myši na délkovou kótu 1000 a přepíšeme ji na 800 a potvrdíme klávesou Enter

Bleskově jsme vytvořili kratší jackel včetně zkosení

Nyní ho uložíme


Jackel 30x30x3 - 740

Nyní je třeba nakreslit ještě jackel o délce 740 mm bez zkosení. 

Vytvoříme jej tak, že zkopírujeme náš základní profil a kopii pojmenujeme EN10219 30x30x3 - 740

Tento soubor otevřeme a pouze vysuneme těleso do délky 740.

Tento postup ponechávám bez obrázků, jelikož jsme to již vytvářeli, tak si to zkuste za domácí úkol sami :-)


L profil 50x3 - 400

Pustíme se do poslední součásti, kde si osvěžíme a vyzkoušíme všechny znalosti z vysunování. 

Vytvoříme L profil 50x3 o délce 400mm

Vytvoříme novou metrickou součást

Přepneme pohled na Pravý

Pomocí příkazu čáry nakreslíme postupně ze středu souřadného systému tvar řezu L profilem. Tedy  postupně:

 • úsečku kolmo vzhůru o délce 50mm - levý klik
 • úsečku horizontálně o délce 3mm - levý klik

 • úsečku kolmo dolů o délce 47 mm - levý klik

 • úsečku horizontálně doprava o délce 47 mm - levý klik

 • úsečku kolmo dolů o délce 3 m - levý klik

 • a poslední úsečku 50 mm horizontálně zpět ke středu souřadného systému - levý klik

Pomocí vysunutí vysuneme skicu na profil o délce 400 mm. Všechny kroky jsme si již ukázali u prvního jackelu

A zbývá nám jen již uložit náš poslední profil

Vyvoláme příkaz Uložit jako a pojmenujeme soubor EN10162 - 50x3 - 400


A pro dnešek máme hotovo.

Tak co jak se Vám to povedlo? Pochlubte se do mejllu, či komentářů na Linkedinu, Facebooku, Instagramu.

Příště si ukážeme jak z našich součástí vytvořit sestavu rámu:

 • Vytvoření sestavy
 • Vazby

 • Sváry 

 • Rozdíl mezi sestavou z jednotlivých jackelů a rámovou konstrukcí, kterou Solid edge umí

Těším se Jarda